HOKKAIDO ฟรีช้อป ฟรีชิม ฟรีแช๊ะ 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ [XJ]

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น]
  • เที่ยวเมือง : Hokkaido (ฮอกไกโด)
  • สายการบิน : AirAsia X
  • โค้ด : GO2CTS-XJ005
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
29,900
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562
32,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

09 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
31,900
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
29,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

23.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
วันที่ 2

วันที่2 สนามบินชิโตเซะ-Furano Ningle Terrace-สุนัขลากเลื่อน-กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-อิออน

02.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 [บริการอาหารร้อนบนเครื่อง] สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และหากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองที่ตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด นำท่านสู่ Furano Ningle Terrace เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรม New Furano Prince Hotel ท่านจะได้พบกับกระท่อมไม้น้อยใหญ่หลายหลัง ที่โดดเด่นและสวยงามในด้านการออกแบบ ท่ามกลางป่าร่มรื่น โดยแต่ละหลังยังปรับแต่งเป็นร้านค้า ร้านของฝาก งานฝีมือ ที่มีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบทำให้ชมพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่ว่าจะเป็นการเช่า Snow Mobile , บาบาน่าสโนว์ ให้อาหารสัตว์น่ารักคือ อัลปากา ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** ***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเฮวะโดริ (Heiwa-dori Shopping Street) ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยณ จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ อิออน มอลล์ อาซาฮึกาว่า

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

สัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมง-โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้–ร้านสินค้ามือสอง – ร้านจำหน่ายของฝาก - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ-บุฟเฟ่เมนูขาปู 3 ชนิด กรุ๊ป 01-05/09-13 ก.พ.62 ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 กรุ๊ป 02-06 มี.ค.62 ชมเทศกาลประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLUMINATION

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์ชนิดนั้นๆ อาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวก็จะได้รับความสุขและในการเข้าชมก็จะรู้สึกว่าเบียดเบียนสัตว์น้อยที่สุด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย มีจุดเด่นที่สัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อน ให้ชม เช่น สัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และสิ่งที่พลาดไม่ได้ ก็คือ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน [รับ CASH BACK จากไกด์]
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตรหลังจากนั้นนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วยจำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง กระเป๋า รองเท้า และยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง มีเมนูขึ้นชื่อท้องถิ่นให้ได้เลือกทาน มีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำฮอกไกโด จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองซัปโปโร่ นำท่านสู่ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน MITSUKOSHI, PARCO จำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO, GU ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางนานาชนิด [กรุ๊ป 01-05 ก.พ./ 09-13 ก.พ.62] นำท่านสัมผัสบรรยากาศ เทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 ณ โอโดริปาร์คเป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจัดแสดงงานบนพื้นที่ 3 ส่วนคือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ และซัปโป ในงานมีการนำเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี [กรุ๊ป 02-06 มี.ค.62] จากนั้นนำท่านเที่ยวชมงานประดับไฟ ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น [Sapporo White Illumination] นับเป็นเทศกาลงานแสดงไฟประจำฤดูหนาวของเมืองซัปโปโร ที่เริ่มจัดตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี โดยแต่ละเดือนจะแยกจัดกันไปในแต่ละสถานที่ (สวนโอริ 22 พ.ย.-25 ธ.ค. หน้าสถานีรถไฟซัปโปโร่ 22 พ.ย.-11 ก.พ. บริเวณถนนมินามิ 1 โจ ซัปโปโร่คิตะ สถานีทางออกด้านใต้ของสถานีซัปโปโร่ 22 พ.ย.-14 มี.ค.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร *** พิเศษสุดๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด แบบไม่อั้น ***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน 100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น DONKY เปิด 24 ชม, ร้าน ABC,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เช่น ร้าน BIC CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลิ้มรสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ * เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (หรือ SETBOX)
06.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ
07.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเซะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
12.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1. หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อ Quiet Zone หรือที่นั่ง Long Leg มีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้.
1.1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อ Quiet Zone หรือที่นั่ง Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
-Quiet Zone Legroom Seat เพิ่ม 1,800 บาทต่อเที่ยว // Quiet Zone Seat เพิ่ม 600 บาทต่อเที่ยว
-Legroom Seat เพิ่ม 1,700 บาทต่อเที่ยว (เฉพาะที่นั่งแถวที่ 15, 16, 17)
-Legroom Seat เพิ่ม 1,600 บาทต่อเที่ยว (เฉพาะที่นั่งแถวที่ 34, 35)
**Legroom Seat บริเวณ EXIT SEAT ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุ เกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการ นั่ง**
-Baby Bassinet เพิ่ม 1,600 ต่อเที่ยว (ตะกร้าเด็กสำหรับทารก) โดยผู้โดยสาร 1 ท่านต้องเลือกซื้อที่นั่ง Legroom Seat
1.2.ทางแอร์เอเชียมีน้ำหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วัน จองทัวร์..อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง [แก้ไขราคา 9/05/17]
-ซื้อเพิ่ม 5 กิโลกรัม เป็น 25 กิโลกรัม เพี่ม 350 บาท ต่อเที่ยว / ซื้อเพิ่ม 10 กิโลกรัม เป็น 30 กิโลกรัม เพิ่ม 550 บาท ต่อเที่ยว
-ซื้อเพิ่ม 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม เพิ่ม 1,490 บาท ต่อเที่ยว
1.3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม
“แยกจากค่าสัมภาระ” ตามรายละเอียดด้านล่าง
-ซื้อเพิ่ม 20 กิโลกรัม 900 บาท ต่อเที่ยว / ซื้อเพิ่ม 25 กิโลกรัม 1,150 บาท ต่อเที่ยว
-ซื้อเพิ่ม 30 กิโลกรัม 1,250 บาท ต่อเที่ยว / ซื้อเพิ่ม40 กิโลกรัม 1,550 บาท ต่อเที่ยว
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ำหนักเพิ่มหลังจากทำการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ำหนักเกินกำหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกำหนดคือ... ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
-กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน