เชียงรายแต้แต้...วันแม่เจ้า เชียงราย 3วัน 2คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
ไฮไลท์ทัวร์ highlight
ทำผ้ามัดย้อม ปลูกข้าว ที่ไร่รื่นรมย์ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีความพอเพียง ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ทำกระดาษสาหนึ่งเดียวในโลก วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง ช้อปปิ้งแม่สาย
ราคา (เริ่มต้น)  

10,900บาท

  • ประเทศทัวร์: ไทย
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง: เชียงราย
  • สายการบิน: Lion Air
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
10,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
10,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
12,400
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
10,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
10,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
9,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

06.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเข้าประตูที่11-12 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ
08.20 น.
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL532
09.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงราย ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันและลำดับการจองทัวร์)
11.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น.
นำท่านเที่ยวชม วัดพระแก้ว วัดที่สำคัญและเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วเชียงราย นำท่านนมัสการ พระหยกเชียงราย และพระเจ้าล้านทอง ประธานในอุโบสถของวัด จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ พระพุทธรูปเชียงแสนที่สวยงาม
15.00 น.
นำท่านเข้าชม วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่สวยงามสร้างสรรค์ผลงานโดย "สล่านก" ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย เคยทำงานสร้างวัดร่องขุ่นกับอาจารย์เฉลิมชัย ต่อมาต้องการสร้างผลงานตามสไตร์ของตนจึงได้มาสร้างผลงานที่วัดแห่งนี้
16.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก
โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
07.00 น.
ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางสู่ อ.เทิง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.)  
10.30 น.
เดินทางถึง ไร่รื่นรมย์  เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีความพอเพียง  นำท่านทำกิจกรรมต่างๆภายในไร่ =>> สถานีนิยม(สถานีมัดย้อมสีธรรมชาติ)  รายละเอียดกิจกรรม : ให้ท่านได้รู้จักเรื่องราววัตถุดิบที่นำมาย้อมสีธรรมชาติ  สอนการทำลายมัดย้มแบบต่างๆ โดยย้อมแบบธรรมชาติ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ไร่รื่นรมย์
13.00 น.
=>> สถานีเข้าใจข้าว(สถานีข้าว)  รายละเอียดกิจกรรม : เพาะข้าว-โยนข้าว-สีข้าว-ฝัดข้าว-แพ็คข้าว และทำขนมจากข้าว หมายเหตุ : หลังจากทำกิจกรรมเสร็จรับผ้ามัดย้อมที่ท่านย้อมเองกลับเป็นที่ระลึกและข้าวคนละ 0.5 กก.
16.00 น.
เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย  
17.30 น.
นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลกตาของ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐาน เจ้าแกวนอิม ที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม องค์ใหญ่ แต่ละชั้นจะมี เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางต่างๆมากมาย รวมทั้ง หลงพ่อโสธรจำลอง และชม เจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาว ขนาดความสูง 69 เมตร ที่ตั้งเด่นเป็นสง่างดงามมาก
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ(5) ที่ร้านร้านอาหาร
07.00 น.
ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.)  
09.30 น.
เดินทางถึง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์  ชมนิทรรศการกระดาษสา และร่วม workshop ทำกระดาษสาหนึ่งเดียวในโลก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
13.30 น.
นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่า ที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย จนถึงเวลานัดหมาย
15.00 น.
เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย  
16.30 น.
นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก
17.00 น.
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
19.35 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL545
21.00 น.
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
–