สิงหาพาแม่เที่ยว...แอ่วเชียงราย ดอยตุง ดอยช้างมูบ จิบกาแฟห้อยขา ณ บ้านผาฮี้ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Rai (เชียงราย)
  • สายการบิน : Nok Air
  • Code : TMCEI-DD001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
• พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ • หมู่บ้านผาฮี้-วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน • สามเหลี่ยมทองคำ-ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)-วัดร่องขุ่น • วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ -ไร่เชิญตะวัน –วัดห้วยปลากั้ง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-หมู่บ้านผาฮี้ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน-ช้อปปิ้งแม่สาย

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 14-15 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
07.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย‎ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์)
10.00 น. นำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมภายในพระตำหนัก และเชิญท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบ เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อดอย
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ให้ท่านได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ชมวิวห้อยขา ของหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา สายลม สายหมอก และจิบกาแฟที่คัดสรรพิเศษจากไร่ผาฮี้ หรือจะเลือกสวมอาข่าถ่ายรูปกับมุมสวยๆก็ฟินไปอีกแบบ
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับความงดงามของวนอุทยานฯ ภายนอก
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปิยะพร พาวิลเลี่ยนหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้ง ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่ หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม ปิยะพร พาวิลเลี่ยนหรือเทียบเท่า
วันที่ 2

อ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-พระเจ้าลานตื้อ-ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น

เช้า ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ริมแม่น้ำโขงสบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและประเทศพม่า นมัสการ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำและถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ
10.00 น. จากนั้นออกเดินทาง ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารภูภิรมย์
13.30 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง
15.00 น. เดินทางถึง วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเชิญท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ ณ วัดร่องเสือเต้นฯ
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหารลีลาวดี
20.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมคำธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ -ไร่เชิญตะวัน –วัดห้วยปลากั้ง-ของฝาก-สนามบินแม่ฟ้าหลวง-สนามบินดอนเมือง

เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลักกิโล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของสถานที่เผยแพร่ศาสนาแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมคำสอนทางพุทธศานสุภาษิตให้ท่านได้ศึกษาด้วย
10.00 น. นำท่านชม ไร่เชิญตะวัน เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฎิบัติธรรม ที่ช่วยเสริมเติมพลัง มาชาร์ตแบตเตอรี่แล้วกลับไปทำงานใหม่ ด้านในมีปริศนาธรรม ออกแนวศิลปะเป็นตุงให้ถอดความกัน เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการมาภาวนาศีลและศึกษาธรรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารเอกโอชา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก
16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
18.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723
19.40 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และค่ารถตู้ปรับ อากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน