เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ลอยกระทงสายตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์ทัวร์ highlight
ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑, ๐๐๐ ดวง ในปี 2561 สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น...ออนเซ็น ถังไม้โอ๊ค โป่งคำราม วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน-ตลาดริมเมย
ราคา (เริ่มต้น)  

5,900บาท

  • ประเทศทัวร์: ไทย
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  • เที่ยวเมือง: ตาก
  • สายการบิน: VAN
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
5,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
5,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
6,900
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
5,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
5,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
5,400
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

05.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
11.30 น.
เดินทางถึง จังหวัดตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร    
13.00 น.
นำท่านเข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้ว ต่อมาชาวเมืองเห็นว่าไม่สมพระเกียรติ จึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นใหม่ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินในพระอิริยาบถประทับอยู่บนราชอาสน์ ศาลแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ชาวตากให้ความเคารพนับถือและสักการะ ทุกๆปีในช่วงใกล้สิ้นปีจะมีงานฉลองถือเป็นประเพณีที่ชาวตากร่วมกันจัดขึ้น
14.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบ้านตาก นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก (พระเจดีย์ชเวดากองจำลอง) ถือว่าเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดราศีมะเมีย ให้ท่านกราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ ว่าขอสิ่งใดล้วนแต่ได้ดังสมใจปรารถนาทุกประการ
15.30 น.
นำท่านชม วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะ ตามคำบอกเล่าเมื่อนานมาแล้ว การกระทำศึก ณ บ้านระแหง ของกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหง ที่มีชัยชนะขุนสามชน แห่งเมืองฉอด เชื่อกันว่ามีการสร้าง “หลวงพ่อโต-บันดาลชัยให้สมปราถนา” ให้ท่านได้ขอพร ทำการงานให้สำเร็จลุล่วง
16.00 น.
นำท่านร่วม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิง สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิง ปัจจุบันใช้เป็นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำปิง แทนรถจักรยานยนต์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
07.00 น.
ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น.
เดินทางถึง อ.แม่สอด นำท่านเข้าสู่ วัดโพธิคุณ “วัดห้วยเตย” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ 3 ชั้นคล้ายเรือสำเภาใหญ่ท่องไปในคลื่นแห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
11.00 น.
นำท่านสู่ วัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่อง เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบ้านที่นี่ทำให้ทุกวันนี้ วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสาย  นำท่านขอพร พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมมวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีอวัยวะภายใน ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน และมีอุปเท่มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี่ได้ทั้งหมดดังนั้นพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็นสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดยทันใจ สำหรับพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งเดินทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ และพระมหากรุณาธิคุณ คำไหว้พระเจ้าทันใจ อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ออนเซ็นอโรคยาศาล น้ำแร่โป่งคำราม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาล กิจกรรมแช่น้ำแร่ร้อนในถังไม้โอ๊ค(ฟรี) หรือจะพอกโคลนผสมน้ำผึ้ง แช่น้ำแร่ฟรีค่าบริการ!! แต่จะมีกล่องรับบริจาคตั้งไว้แล้วแต่จิตศรัทธา เพื่อใช้ในการบำรุงสถานที่ ระหว่างทางนำท่านแวะร้านกาแฟพร้อมชมวิวน้ำตก ร้านกาษาคัพ KASACUP ร้านกาแฟที่นี่มีที่นั่งชิวๆหลายโซน นั่งรับลมเย็นๆแบบ 360 องศา หรือจะนั่งชมน้ำตกมองสายน้ำพักกายพักใจ ก็ผ่อนคลายไปอีกแบบ
17.00 น.
นำท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม วัดนิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญและพม่าที่สวยงาม เจดีย์ และหงส์คู่สีทองอร่าม แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญ นำท่านกราบสักการะ พระมหามุนี ที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า และสักการะ พระไสยาสน์ ศิลปะแบบพม่า ที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือ
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร
19.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
ที่พัก
โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ ข้ามสะพานริมเมยเข้าสู่ เมืองเมียวดี นำท่านไหว้พระ 2 แผ่นดิน ชมชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนบ้าน ชม วัดส่วยมินวุ่น “วัดเจดีย์ทอง” หรือ “วัดเวเมียนโหว่นเซตี้” ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเมียวดี ประดิษฐาน “พระมหามุณีย์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร์ พระมหาเจดีย์สีทองอร่าม ตั้งโดดเด่นมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรพระเจดีย์มีการประดับอัญมณีนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิเจากง(วัดจระเข้) ซึ่งมีจระเข้ปูนปั้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู่   
10.30 น.
นำท่านเข้าชม วัดเจ้าโหล่งจี(วัดก้อนหินใหญ่) วัดนี้ชาวพม่านิยมมาขอพร และยกก้อนหินเสี่ยงทาย จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลือกซื้อสินค้าของฝาก ผลไม้ และขนมพื้นเมืองต่างๆ  
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดริมเมย สุดชายแดน สินค้าประเภทพลอยพม่า ไม้แกะสลัก ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า และสินค้าอื่นๆมากมาย
14.30 น.
แวะซื้อผลไม้ต่างๆ ที่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์
23.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ