ประเพณี..วิถีไทย “รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัย 2วัน 1คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์ทัวร์ highlight
ชมการแสดง แสง สี เสียง-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-เผาเทียน เล่นไฟ พิษณุโลก-พระพุทธชินราช-ทุ่งเสลี่ยม-วัดพิพัฒน์มงคล-ศรีสัชนาลัย- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ราคา (เริ่มต้น)  

5,900บาท

  • ประเทศทัวร์: ไทย
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  • เที่ยวเมือง: สุโขทัย
  • สายการบิน: VAN
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
5,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
5,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
7,200
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
5,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
5,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
5,300
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

05.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพิษณุโลก โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ
11.00 น.
เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง จันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพร  พระพุทธชินราช  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด
14.30 น.       
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THAI THAI SUKHOTHAI GUEST HOUSE หรือเทียบเท่า เช็คอินเก็บสัมภาระและ ทำธุระส่วนตัว
16.00 น.
นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกไทยและมรดกโลก นำท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว” พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.30 น.
นำท่านเข้าสู่สถานที่จัดงาน “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานีของไทย สถานที่สำคัญต่างๆ สักการะอนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดพระศรีมหาธาตุ เดินชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิ ตลาดโบราณ ชมการประกวดกระทงต่างๆที่สวยงาม และโคมต่างๆ ชมกระทงพระราชทานที่สวยงามตระการตา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวงาน รับประทานอาหารค่ำตามอิสระ ภายในอุทยานฯ แล้วเชิญท่านร่วมลอยกระทงยามค่ำคืน ในบรรยากาศแบบไทยๆ ที่สวยงามภายในอุทยานฯ ได้ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายเพื่อชมการแสดง แสง สี เสียง
19.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเข้าชม การแสดง แสง สี เสียงสุโขทัย ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ภายในวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของอดีตราชธานีของไทย ที่เรียกได้ว่า สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย (รวมที่นั่งชั้น V.I.P.)
22.30 น.
นำท่านเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก
โรงแรม  THAI THAI SUKHOTHAI GUEST HOUSE  หรือเทียบเท่า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม ชม วัดพิพัฒน์มงคล เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน
11.00 น.  
เดินทางสู่ อ.ศรีสัชนาลัย  ชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์  ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จากนั้นเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถรางชม วัดช้างล้อม  วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บ้านหาดเสี้ยว ชมการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายบ้านหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆปี  และเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นผ้าลวดลายต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านหาดเสี้ยว รวมถึงทองและเครื่องเงินโบราณที่ทำด้วยมือตามแบบฉบับลวดลายสุโขทัยโบราณที่งดงาม
19.00 น.
บริการอาหาค่ำ(5) ที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์
22.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ