เชียงราย...เมืองรองที่ต้องแอ่ว ดอยตุง ดอยช้างมูบ จิบกาแฟห้วยขา ณ บ้านผาฮี้ 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Rai (เชียงราย)
  • สายการบิน : Bangkok Airways
  • โค้ด : TM-CEIPG002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
13,500
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พระตำหนักดอยตุง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-หมู่บ้านผาฮี้ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน สามเหลี่ยมทองคำ-ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)-วัดร่องขุ่น วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ -ไร่เชิญตะวัน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
15 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
13,500
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-หมู่บ้านผาฮี้ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน-ช้อปปิ้งแม่สาย

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
07.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG231
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย‎ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์)
10.00 น. นำท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมภายในพระตำหนัก และเชิญท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม จากนั้นชมนำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ห้องอาหารพระตำหนักดอยตุง
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบ เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อดอย
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ให้ท่านได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ชมวิวห้อยขา ของหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา สายลม สายหมอก และจิบกาแฟที่คัดสรรพิเศษจากไร่ผาฮี้ หรือจะเลือกสวมอาข่าถ่ายรูปกับมุมสวยๆก็ฟินไปอีกแบบ
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับความงดงามของวนอุทยานฯ ภายนอก
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้งตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าเสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่ หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร หลังมื้ออาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

อ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-พระเจ้าลานตื้อ-ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)-วัดร่องขุ่น-วัดร่องสือเต้น

เช้า ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ริมแม่น้ำโขงสบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและประเทศพม่า นมัสการ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำและถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ
10.00 น. จากนั้นออกเดินทาง ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารภูภิรมย์
13.30 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง
15.00 น. เดินทางถึง วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเชิญท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ ณ วัดร่องเสือเต้นฯ
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ ริมกก จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหารลีลาวดี
20.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ ริมกก จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศลมหนาวเย็นสบายริมแม่น้ำกก
ที่พัก โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ ริมกก จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ -ไร่เชิญตะวัน -ของฝาก-สนามบินแม่ฟ้าหลวง-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลักกิโล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของสถานที่เผยแพร่ศาสนาแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมคำสอนทางพุทธศานสุภาษิตให้ท่านได้ศึกษาด้วย
10.00 น. นำท่านชม ไร่เชิญตะวัน เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฎิบัติธรรม ที่ช่วยเสริมเติมพลัง มาชาร์ตแบตเตอรี่แล้วกลับไปทำงานใหม่ ด้านในมีปริศนาธรรม ออกแนวศิลปะเป็นตุงให้ถอดความกัน เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการมาภาวนาศีลและศึกษาธรรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารสลุงคำ
13.30 น. นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก
14.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
16.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234
17.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และค่ารถตู้ปรับ อากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว